Hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp hoặcQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

Hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có chi nhánh đang hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty thì cần thực hiện thủ tục cụ thể như thế nào? Những nội dung nhà đầu tư cần chuẩn bị về giấy tờ và thông tin để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được các chuyên viên Chúng tôi tư vấn nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài của thương nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam muốn tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh để chấm dứt hoạt động

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động doanh nghiệp FDI tại Việt Nam:

a. Nội dung thực hiện với cơ quan thuế:

Quyết toán thuế TNCN với giám đốc chi nhánh, người đại diện chi nhánh DN FDI
Quyết toán thuế TNCN với nhân viên làm việc tại văn phòng
Các giấy tờ chuẩn bị với cơ quan thuế như tờ khai quyết toán thuế, bảng chi tiết thu nhập, hợp đồng thuê nhà …
b. Nội dung thực hiện tại sở kế hoạch và đầu tư

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh doanh nghiệp FDI
Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp hoặcQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, (nếu trụ sở chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiến đóng bảo hiểm xã hội
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
3. Nội dung thực hiện của Chúng tôi:

Soạn thảo hồ sơ
Nộp hồ sơ tại phòng Đầu tư nước ngoài của sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố
Thay mặt doanh nghiệp giải trình về các nội dung trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh DN FDI