Tag: thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tài liệu liên quan đến sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ( áp dụng với trường hợp trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô hoạt động của cơ sở bán lẻ)

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Tư vấn thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có đăng ký cơ sở kinh doanh bán lẻ khi tiến hành thủ tục thay đổi thông tin cho các địa điểm cơ sở đó tùy theo nội dung thay đổi hồ sơ thực hiện có những nội dung khác nhau. Để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhanh chóng nhất, Chúng tôi có những tư vấn cụ thể như sau:
I. Nội dung thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Thay đổi tên của cơ sở kinh doanh bán lẻ
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cơ sở kinh doanh bán lẻ
Thay đổi tên của người đại diện cơ sở bán lẻ: như Họ tên, nơi cư trú, số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước
Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ
Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ
II. Thành phần hồ sơ đăng ký

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm những nội dung như sau:
Thông tin tên doanh nghiệp đã đăng ký
Thông tin về giấy chứng nhận đầu tư đã đăng ký
Thông tin giấy phép kinh doanh
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính công ty
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:
Nội dung sửa đổi, bổ sung
Lý do sửa đổi, bổ sung
Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung
3. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính).
4. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép
5. Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề
6. Tài liệu liên quan đến sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ( áp dụng với trường hợp trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô hoạt động của cơ sở bán lẻ)
7. Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua kết quả làm việc của Hội đồng Kiểm tra ()
8. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện chi tiết nội dung bổ sung ()
Nh
III. Căn cứ pháp lý thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung trên giấy phép đăng ký của cơ sở bán lẻ doanh nghiệp

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP
Thông tư số 08/2013/TT-BCT
Thông tư số 34/2013/TT-BCT
IV. Dịch vụ hỗ trợ từ Chúng tôi

Chỉ cần chuẩn bị: Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ và thông tin cần thay đổi
Tiếp nhận thông tin yêu cầu tư phía khách hàng
Thực hiện tư vấn những vướng mắc từ phía khác hàng và quy trình thực hiện thủ tục
Tiến hành soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký thay đổi
Nộp hồ sơ, giải trình khi có yêu cầu tại cơ quan chức năng
Nhận kết quả sau khi thay đổi giấy phép đăng ký và bàn giao khách hàng