Tag: tư vấn thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư

Tìm hiểu thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư mà chưa nắm rõ thủ tục cụ thể như thế nào? Thời gian và chi phí ra sao ? Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi chúng tôi cam kết có những tư vấn cụ thể nhất với doanh nghiệp , hỗ trợ doanh nghiệp không còn vướng phải thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam .

Nội dung khi tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài Chúng tôi hướng dẫn cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Luật Đầu tư năm 2014

– Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

– Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015

– Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

II. TƯ VẤN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Cách đặt tên mới, lựa chọn tên mới phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
Lựa chọn tên mới – không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp trước đó đã đặt.
Cách tra tên công ty tiếng Việt, tên công ty tiếng nước ngoài, tên viết tắt.
Địa vị pháp lý công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi đổi tên như thế nào.
III. THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

Đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện công ty ký
Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư
Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thông báo tiến độ góp vốn đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư cũ.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư mà chưa nắm rõ thủ tục cụ thể như thế nào? Thời gian và chi phí ra sao ? Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi chúng tôi cam kết có những tư vấn cụ thể nhất với doanh nghiệp , hỗ trợ doanh nghiệp không còn vướng phải thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam .

Nội dung khi tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài Chúng tôi hướng dẫn cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật doanh nghiệp 2014

– Luật Đầu tư năm 2014

– Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

– Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015

– Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư

II. TƯ VẤN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Cách đặt tên mới, lựa chọn tên mới phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
Lựa chọn tên mới – không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp trước đó đã đặt.
Cách tra tên công ty tiếng Việt, tên công ty tiếng nước ngoài, tên viết tắt.
Địa vị pháp lý công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi đổi tên như thế nào.
III. THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ:

Đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện công ty ký
Nghị quyết của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư
Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thông báo tiến độ góp vốn đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư cũ.