Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn xin giấy phép mua bán hàng hóa công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Namvà được cấp phép hoạt động kinh doanh doanh mua bán hàng hóa cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như thế nào? Giấy tờ, hồ sơ cần thiết chuẩn bị? Trình tự thủ tục thực hiện ra sao? Chi phí đăng ký cấp phép?..
Để hỗ trợ nhà đầu tư về nội dung này, Chúng tôi có những tư vấn như sau:
I. Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:

Nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế
Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP
II. Căn cứ văn bản pháp lý thực hiện

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư 08/2013/TT-BCT hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP.
Thông tư 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
II. Thành phần hồ sơ đăng ký cấp phép

Cung cấp tên doanh nghiệp
Thông tin giấy chứng nhận đầu tư
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Nội dung đề nghị trong đơn cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Thông tin quốc tịch nhà đầu tư nước ngoài
Thông tin về hình thức đầu tư
Thông tin về hàng hoá kinh doanh
Thông tin phạm vi hoạt động
Tên doanh nghiệp
Thông tin về giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp
Thông tin về giấy phép kinh doanh
Thông tin ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh
Thông tin ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính hiện tại doanh nghiệp
Thông tin về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
Các thông tin cung cấp khác trong báo cáo như: Điện thoại, Fax, Email, Website..
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu
Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối.
III. Dịch vụ tư vấn thủ đăng ký giấy phép tại Chúng tôi

Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu có)
Cung cấp thông tin yêu cầu.
Các giấy tờ khác tùy thuộc mỗi hồ sơ Chúng tôi hướng dẫn cụ thể.
Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ phía khách hàng
Tư vấn hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin giấy tờ cần thiết và thủ tục thực hiện đăng ký
Soạn thảo toàn bộ hồ sơ, sau đó nộp, và giải trình khi có yêu cầu tại cơ quan chức năng
Nhận kết quả và bàn giao giấy tờ sau khi thực hiện tới khách hàng.